Положення Про Чернігівську обласну ветеранську організацію Громадської організації “Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України”

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

Про Чернігівську обласну ветеранську організацію Громадської організації “Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України”

 

  1. Загальні положення

1.1. Чернігівська обласна ветеранська організація громадської організації “Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України” (далі – ветеранська організація) є відокремленим підрозділом  Громадської Організації “Асоціація ветеранів МВС України”(далі – Асоціація).

1.2. Повне найменування – Чернігівська обласна ветеранська організація  Громадської організації “Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України”.

Скорочене найменування: Чернігівська обласна ветеранська організація  ГО “Асоціація ветеранів МВС України”.

1.4.Ветеранська організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про громадські об’єднання”, Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, іншим чинним законодавством , Статутом Асоціації та цим Положенням.

1.5.Ветеранська організація є неприбутковою, вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Ветеранська організація  підзвітна Асоціації і працює під її керівництвом, виконує її рішення й розпорядження.

1.7 Ветеранська організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

  1. Мета, ціль, завдання  та  форми  діяльності  ветеранської організації.

2.1 Головною метою діяльності  ветеранської організації є сприяння забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів її членів.

2.2. Основною ціллю обласної  ветеранської  організації є проведення заходів з питань героїко-патріотичного виховання молодих працівників Національної поліції, молоді на принципах відданості Батьківщині,  своєму службовому обов’язку.

2.3 Завдання ветеранської  організації:

сприяння забезпеченню соціального та правового захисту ветеранів війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України в межах можливого, допомога в покращенні житлових умов, медичного, торговельного, побутового та іншого обслуговування. Визначення ветеранів, яким необхідна невідкладна допомога та вживання заходів щодо її надання;

сприяння залученню ветеранів до посильної трудової діяльності на виробництві, у громадській діяльності;

проведення конференцій, зборів, семінар-нарад, круглих  столів з розгляду питань статутної діяльності Асоціації, обміну досвідом роботи з її членами та визначенням актуальних напрямків подальшої діяльності ветеранських організацій;

організовувати та проводити роботу щодо подальшого розвитку історико-культурної спадщини, належного функціонування музейної справи в органах та підрозділах Національної поліції.

вносити пропозиції до Президії Ради Асоціації щодо ініціювання,  розробки і прийняття законів та постанов органами державної влади по вирішенню проблем, які турбують ветеранів, вдосконаленню їх пенсійного та іншого забезпечення;

організовувати спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів до участі в  патріотичному  вихованні  працівників органів   внутрішніх   справ,   дотриманні   ними законності у взаємовідносинах з громадянами, направлення їх зусиль на підняття іміджу органів внутрішніх   справ;

представляти та захищати права своїх членів в місцевих органах влади,    органах МВС , Нацполіції та їх пенсійних відділах відповідно до чинного законодавства;

2.4 Для  виконання  завдань,  зазначених  у  Статуті Громадської Організації «Асоціація ветеранів МВС України»,  ветеранська організація діють у  такому порядку:

– організовує роботу щодо залучення матеріальних та фінансових ресурсів через державні та місцеві органи влади;

– взаємодіє з іншими громадськими  організаціями у розробці і реалізації  програм допомоги ветеранам  органів внутрішніх справ;

– проводить роботу для поліпшення соціально-побутових і матеріальних  умов життя ветеранів, а також сімей загиблих, померлих ветеранів органів внутрішніх справ;

– здійснює збір, аналіз, систематизацію та розповсюдження навчально-методичної та іншої інформації за напрямками своєї діяльності.

2.5  Для фінансового, матеріального та інтелектуального забезпечення  своєї діяльності ветеранська організація може створювати підприємства, установи та організації з правами  юридичної особи згідно з законодавством України, якщо така діяльність відповідає меті ветеранської організації та сприяє її досягненню. Прибутки від цих  підприємств і організацій спрямовуються на виконання статутних завдань  Асоціації та ветеранської організації.

 

3.Організаційна  структура ветеранської організації.

3.1 Ветеранська організація, є складовою частиною Асоціації. Вона об’єднує ветеранів органів внутрішніх справ на території Чернігівської області.

До складу обласної ветеранської організації входять організації ветеранів органів внутрішніх справ районів, районів у містах Чернігівської області, міста Чернігова, ветеранські організації структурних підрозділів апарату  управління МВС України в Чернігівській області, апарату головного управління Національної поліції  Чернігівської області, вони є первинними організаціями.

3.2 Ветеранська організація на основі Статуту Асоціації та  цього Положення  розробляє  Положення про первинні ветеранські організації, яке приймається на засіданні Ради ветеранської організації та затверджується Конференцією ветеранської Організації.

3.3 Вищим органом первинних організацій є Загальні збори або збори повноважних представників, які обирають Раду первинної організації затверджують її склад, яка є керівним органом первинної організації в період між зборами.

  1. Правовий статус ветеранської організації.

4.1 Для досягнення мети своєї діяльності ветеранська організація користується правом у  встановленому порядку:

виступати учасником цивільно-правових  відносин, набувати майнові та    немайнові  права;

захищати  свої  законні  інтереси  і  інтереси  своїх  членів  у  державних  та  громадських  органах;

діяти на підставі Статуту ГО «Асоціація ветеранів МВС України», цього Положення, положень, прийнятих  керівними  органами  та  затверджених  Радою Асоціації;

вносити  пропозиції  до  державних  органів  влади  та  врядування з питань соціального захисту ветеранів;

отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування  інформацію,  необхідну для здійснення своєї мети та завдань;

здійснювати  керівництво  діяльністю  первинних організацій, що  входять  до  складу    ветеранської  організації;

створювати разом з іншими організаціями спеціальні фонди зі статусом юридичної особи для благодійності та милосердя;

здійснювати заходи про збереження пам’ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, пропаганда славетних бойових та службових традицій органів внутрішніх справ, проведення спільно з керівництвом структурних підрозділів МВС України, Національної поліції урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій  та ювілейних дат ветеранів;

формувати  апарат  керівництва  для   здійснення  повсякденної  роботи  відповідно  до  штатного  розкладу,  затвердженого  Радою  Асоціації;

засновувати  засоби  масової  інформації  та  займатися  видавничою  діяльністю;

розповсюджувати  інформацію  про  власну  діяльність  та  пропагувати  її  ідеї  та  мету.

4.2.  ветеранська організація може  користуватися    іншими  правами, передбаченими законами України.

4.3.За рішенням Конференції Асоціації ветеранська організації може пройти державну реєстрацію в установленому законодавством України порядку в уповноваженому органі з питань реєстрації за місцемзнаходження, для набуття  права юридичної особи.

Первинні ветеранські організації, як правило, діють без права юридичної особи і легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України шляхом повідомлення про їх заснування до уповноваженого органу з питань реєстрації у відповідному регіоні.

 

  1. Членство, права та  обов’язки  членів  ветеранської організації.

5.1. Ветеранська організація складаються  з  членів Асоціації. Членство є добровільним та індивідуальним.

5.2 Членами Асоціації можуть бути ветерани війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, які визнають Статут ГО «Асоціація ветеранів МВС України», Положення ветеранської організації, виконують обов’язки членів Асоціації і беруть участь у її роботі для досягнення статутної мети та сплачують членські внески.

У виняткових випадках, за рішенням Президії Ради Асоціації, до членів можуть бути прийняті й інші особи, а саме громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут ГО «Асоціація ветеранів МВС України», Положення ветеранської організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань ветеранської організації.

5.3. Не можуть бути членами ветеранської організації особи, засуджені за кримінальні злочини.

5.4. Прийом в члени ветеранської організації здійснюється за рішенням Ради ветеранської організації на підставі письмової заяви.

5.5. Члени  ветеранської організації мають право:

обирати та бути обраними до керівних органів  ветеранської організації;

представляти інтереси  місцевих осередків, що продовжують діяти або відокремлених підрозділів на правах делегата на Конференції ветеранської організації;

вільно обговорювати на Конференції ветеранської організації та на зборах первинних ветеранських організацій всі питання їх діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору;

на захист Асоціацією свого соціального статусу;

залишити членство в Асоціації в передбаченому порядку.

5.6. Члени ветеранської організації сплачують вступні та членські внески. Розміри вступних і членських внесків членів затверджуються загальними зборами первинних ветеранських організацій та використовуються в інтересах відповідної   ветеранської організації.

У разі припинення членства в ветеранській організації членські та інші внески не повертаються, якщо загальні збори не приймають інше рішення.

5.7. Члени ветеранської організації зобов’язані:

дотримуватися Статуту ГО «Асоціація ветеранів МВС України», цього Положення, брати участь у роботі її структур;

виконувати рішення керівних органів ветеранської організації та взяті на себе зобов’язання.

5.8. Почесними членами Асоціації можуть бути ветерани та пенсіонери  за рішенням Президії Ради ветеранської організації.

5.9 Порядок припинення членства:

Вихід із ветеранської організації вільний і здійснюється за письмовою або усною заявою її членів.

Первинні організації своїм рішенням припиняють членство в ветеранській організації індивідуальних членів, які вчинили провини або які плямують звання громадянина України.

Президія  Ради ветеранської організацій своїм рішенням припиняє членство в Асоціації членів, які не  керуються у своїй діяльності  Статутом Асоціації та цим Положенням, прийнятим Конференцією Асоціації, і які не виконують взятих на себе зобов’язань.

5.10 Право участi у Асоціації є особистим немайновим правом i не може окремо передаватися iншiй особi.

 

6.Керівні  та  виконавчі  органи  ветеранської організації.

6.1 Вищим керівними органами ветеранської організації є Конференція делегатів від первинних ветеранських організацій, Рада ветеранської організації, яка діє між Конференціями, та постійно-діючим виконавчий орган– Президія Ради ветеранської організації, яка діє між засіданнями Ради, в складі Голови Президії       ( він же Голова Ради), заступників, відповідального  секретаря та членів Президії, Ревізійної комісії. В своїй діяльності вони підпорядковані керівним органам Асоціації і підзвітні їм.

6.2 Вищим керівним органом ветеранської організації є Конференція, яка проводяться один раз на чотири роки. Позачергові Конференції можуть бути скликані на вимогу не менше як однієї третини первинних ветеранських організацій області або за рішенням Президії Ради ветеранської організації. Конференція вирішує такі питання: заслуховає звіти Ради та Ревізійної комісії, визначає головні напрями роботи відповідно до Статуту Асоціації та цього Положення, приймає рішення Конференції Асоціації, затверджує Положення про первинні ветеранські організації, обирає  та затверджує відкритим або таємним голосуванням новий склад Ради та Ревізійної комісії терміном на 4 роки в кількості, яку визначає конференція, вирішує інші питання,  пов’язані з діяльністю ветеранської організації.

6.3 Делегати на Конференцію ветеранської організації обираються на загальних зборах первинних ветеранських організацій згідно з нормами, установленими Президією Ради ветеранською організацією.             Конференція вважається правомочною, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів  обраних на загальних зборах первинних ветеранських організацій або повноважних представників. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на  конференціях.

6.4.Ради  ветеранської організації обирається на конференції терміном на 4 (чотири) роки. Конференція визначає та затверджує  чисельний склад Ради.

Засідання Ради проводиться не менше одного разу на півріччя. Вони вважаються правомочними, коли в її роботі бере участь не менше двох третин членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради.

6.5  Рада ветеранської організації:

обирає Президію Ради, терміном на 4 роки, затверджує їх кількісний склад;

управляє поточною діяльністю  ветеранської організації;

розглядає та вирішує питання організаційної, виховної роботи;

представляє, захищає законні інтереси  ветеранської організації та своїх членів в місцевих органах влади, органах самоврядування, Головному управлінні пенсійного фонду в Чернігівській області, Головному управлінні Національної поліції, інших громадських організаціях;

вивчає форми та методи роботи органів об’єднань громадян, які мають відношення до благодійницької діяльності, з метою використання найбільш ефективних із них у своїй роботі;

керує, у межах своєї компетенції, господарською діяльністю відповідно до цього Положення;

розробляє Положення про первинні ветеранські організації з подальшим їх затвердженням на Конференції ветеранської організації.

6.6 . Голова Ради є Головою  ветеранської організації:

обирається на конференції ветеранської організації і є одночасно головою  Президій Ради ветеранської організації на термін повноважень Ради;

організує роботу Ради, скликає чергові та позачергові засідання Ради;

підписує рішення, прийняті Радами, та організовує їх виконання;

розподіляє обов’язки між заступниками голів та членами Ради;

представляє інтереси  ветеранської організації в органах державної влади, в інших об’єднаннях громадян, Головному Управлінні Національної поліції у Чернігівській області з метою більш повного вирішення проблем ветеранів;

вирішує питання фінансування ветеранської організації, відкриття рахунків у банківських установах, укладає угоди про співробітництво з іншими організаціями;

у період між засіданнями Ради голова особисто та через своїх заступників здійснює керівництво, видає накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма членами ветеранської організації;

голова Ради, його заступники та секретар ведуть прийом членів  ветеранських організацій та інших громадян, розглядають звернення, заяви ветеранів і приймають по ним рішення.

6.7. Президія Ради ветеранської організації підзвітна Раді організації і є постійно діючим виконавчим органом її кількісний склад затверджується Радою. Вона організує виконання рішень Ради, своїх рішень, контролює їх виконання на місцях, забезпечує постійний зв’язок  з ветеранськими організаціями, надає їм організаційну, методичну та іншу допомогу, скликає чергову та позачергову Конференцію ветеранської організації.

Свої засідання вона проводить  по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Президії Ради вважається правочинними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії Ради .

6.8.Між конференціями, зборами первинних ветеранських організацій Рада ветеранської організації, за необхідністю,  можуть доповнювати шляхом кооптації у свій склад нових членів, але не більш, ніж на одну третину, а також виводити зі свого складу осіб на їх прохання або з інших причин.

6.9 Первинні організації організаційно входять до складу ветеранської організації, керуються  Статутом Асоціації, Положенням про обласну ветеранську організацію та Положенням про них, яке розробляється Радою ветеранської організації та затверджується на Конференції ветеранської організації. Вони підзвітні ветеранській організації.

Структуру, форми і методи своєї роботи кожна первинна організація може визначати самостійно.

Вищим керівним органом первинних організацій ветеранів є загальні збори, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Збори заслуховують звіти голів Рад, Ревізійних комісій, ревізорів, обирають їх новий склад, розглядають питання захисту соціальних, економічних, вікових інтересів своїх членів, інші питання діяльності організації. В організаціях, де нараховується більше 25 членів, обирається Рада і Ревізійна комісія в кількості, що визначається зборами, терміном на 4 роки, а там, де менше 25 членів, обирається голова, заступник голови і ревізор терміном на 4 роки. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів організації, які стоять на обліку. Постанови зборів вважаються дійсними, якщо за їх прийняття проголосувала більшість присутніх членів організації.

Первинні організації:

ведуть облік своїх членів на підставі єдиних облікових документів. У межах своїх повноважень встановлюють сплату членських внесків. Їх розмір і порядок внесення визначаються зборами організації. Отримані грошові внески залишаються в низових ветеранських організаціях і використовуються на їх потреби і на допомогу членам організації, відповідно до чинного законодавства;

сприяють участі ветеранів у громадському житті, проведенні виховної роботи,  патріотичному вихованні  молоді  та працівників органів внутрішніх справ;

у встановленому порядку створюють підприємства, інші виробничо-підприємницькі об’єднання і товариства, сприяють залученню членів організації у посильну трудову діяльність;

захищають своїх членів, здійснюють вплив на осіб, які своєю поведінкою дискредитують  звання ветерана органів внутрішніх справ;

співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування, керівниками підрозділів Національної поліції, громадськими організаціями в інтересах соціального захисту своїх членів;

надають організаційну, а за можливості – і матеріальну допомогу членам організації в їх побуті, лікуванні, похоронах померлих, організовують упорядкування могил, особливо одиноких ветеранів;

разом з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями і органами внутрішніх справ турбуються про належне утримання пам’ятників, обелісків, місць поховання захисників Вітчизни, працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

У період між зборами керівним органом є Рада первинних ветеранських організацій. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Ради визнаються правочинними, якщо в її роботі бере участь не менше половини  членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради.

Ради первинних організацій, їх голови звітують не рідше одного разу на рік перед зборами про свою діяльність, забезпечують загальне керівництво організацією, несуть відповідальність за збереження рядів і єдності організації, представляють інтереси своїх членів в органах місцевого самоврядування, у відповідних органах виконавчої влади. Голови разом з іншими членами Ради домагаються здійснення конкретних заходів щодо життєзабезпечення членів організації. Голови, заступники голів, інші члени Ради ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні заяви і скарги членів організації, вирішують інші питання діяльності організації.

6.10. Ревізійна комісія ветеранської організації, ревізійні комісії, ревізори первинних ветеранських організацій здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю, обліком, зберіганням та використанням матеріальних цінностей ветеранських організацій, якими вони обрані.

Ревізійні комісії на своїх засіданнях обирають голову і заступника голови терміном на 4 роки. У своїй діяльності Ревізійні комісії, ревізори підзвітні відповідно конференції ветеранської організації,  зборам первинних ветеранських організацій.

Ревізійні комісії, ревізори проводять перевірки фінансово-господарської діяльності за дорученням конференції ветеранської організації, загальних зборів первинних ветеранських організацій та за власною ініціативою.

Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Ревізійної комісії є правочинними, якщо в ньому беруть участь всі члени комісії. Рішення приймаються більшістю голосів, поданих членами комісії.

Члени Ревізійних комісій можуть брати участь у засіданнях відповідних рад із правом дорадчого голосу.

6.11. Засідання керівних органів ветеранської організації можуть проводитись як за безпосередньої участі делегатів/членів так і за допомогою Інтернет – зв’язку з використання аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн – конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада ветеранської організації /первинної ветеранської організації  та повідомляє членів Асоціації не пізніше ніж за 15 днів до визначення дати проведення засідання (Конференції,Загальних зборів, Ради. Президії Ради) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет – зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

 

  1. 7. Порядок звiтування керiвних органiв

7.1. Звітує про свою роботу та роботу Ради голова Ради/Організації перед Конференцією (Загальними Зборами) ветеранської організації на черговій Конференції (Загальних Зборах). Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів ветеранської організації.

 

8.Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

 

8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів ветеранської організації можуть бути оскаржені членом (членами).

8.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Ради подається до Ради, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена ветеранської оргнізації, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Радою – повторна скарга подається до Конференції (Загальних зборів) ветеранської організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

8.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Конференції (Загальних зборів) скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

 

9.Порядок внесення змін до Статуту Асоціації та Положення про Чернігівську

обласну ветеранську організацію громадської

 організації «Асоціація ветеранів МВС України».

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації та Положення ветеранської організації мають право вносити всі члени Асоціації, які беруть участь в Раді та на конференції ветеранської організації і в установленому порядку подаються їх в Раду Асоціації. За пропозицією Ради Асоціації вони вносяться на розгляд та затвердження Конференції Асоціації. Рішення про внесення змін до Статуту Асоціації, Положення ветеранської організації вважається прийнятим, якщо на Конференції Асоціації за нього проголосувало не менше як 3/4  присутніх делегатів.

  1. Майно та  кошти  ветеранської організації

10.1.Майно та кошти  ветеранської  організації  складаються  з:

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних та комерційних структур, благодійних та інших організацій;

вступних та членських внесків членів Асоціації;

добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, надходжень від різних спонсорів та статутної діяльності Асоціації;

інших надходжень, які не забороняються законом.

10.2. Ветеранська організація, її первинні ветеранські організації  можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передається їм органами державної влади і місцевими органами самоврядування та іншими організаціями згідно з чинним законодавством, а також майно, придбане за рахунок власних коштів. Вони здійснюють право володіння, користування і розпорядження цим майном самостійно.

10.3. Всі надходження, доходи (прибутки) обласної ветеранської організації  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання штатних працівників (оплата праці, нарахування єдиного соціального внеску), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом Асоціації та цим Положенням. Забороняється розподіл отриманих надходжень, доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів обласної ветеранської організацій, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

право розпоряджатися грошовими коштами мають Ради всіх рівнів. Оперативне управління майном та коштами здійснюють голови, а у разі їх відсутності – заступники голів Рад.

10.4.Ветеранська організація, створені ними установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.5. Ветеранська організація в господарсько-фінансовій діяльності підзвітні Раді Асоціації.

  1. Припинення діяльності  ветеранської організації

11.1. Припинення  діяльності  ветеранської організації здійснюється  шляхом  її  реорганізації  або  саморозпуску.

11.2. Саморозпуск  проводиться  за  рішенням  Конференції Асоціації,    або  за  рішенням  суду  у  випадках,  передбачених  законодавством  України. Ліквідаційна  комісія  призначається  тим  органом,  який  прийняв  рішення  про  ліквідацію  ветеранської організації .

11.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять  повноваження  щодо  управління  справами  ветеранської організації.

11.4. У разі  припинення діяльності обласної ветеранської організації (у результаті її саморозпуску або реорганізації) Ліквідаційна комісія приймає рішення щодо передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

Голова Ради Чернігівської обласної ветеранської організації

Громадської організації

“Асоціація ветеранів МВС України”                                                                    І. В. Маляренко

 

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*