текст законопроекта №2141 “Про внесення змін до ЗУ “Про пенсійне забезпечення осіб…..”

Проект

вноситься народними депутатами України:

Г.М. Третьякова (посв. № 53)

Ю.В. Тимошенко (посв. № 162)

М.М. Цимбалюк (посв. № 176)

В.О. Струневич (посв. № 39)

О.О. Арсенюк (посв. № 396)

С.Д. Гривко (посв. № 110)

А.Д. Остапенко  (посв. № 425)

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
щодо
відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону

_____________________________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до законів України:

  1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
    з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

 

1) у частині другій статті 13 цифри “70” замінити цифрами “90”;

 

2) частину четверту статті 63 викласти в такій редакції:

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому у статтях 63-1 і 63-2 цього Закону та у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій”.

3) доповнити Закон новими статтями 63-1 та 63-2 такого змісту:

Стаття 63-1 Порядок перерахунку пенсій

Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом (далі -особи), або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, у розмірах, установлених законодавством.

На підставі зазначеного в частині першій цієї статті рішення Кабінету Міністрів України Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна податкова служба України, Управління державної охорони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство юстиції України, Державна служба надзвичайних ситуацій України (далі – державні органи) повідомляють у п’ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.

Пенсійний фонд України повідомляє у п’ятиденний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі – списки). Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за затвердженою Пенсійним фондом України формою та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою, затвердженою Пенсійним фондом України та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України. Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Довідки видаються на осіб, які звільнені із служби:

у Національній гвардії України – державним органом, у якому вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року;

у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки – Державною службою надзвичайних ситуацій України;

у розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, що ліквідовані, – Службою зовнішньої розвідки України за відповідними посадами у такому державному органі на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами. У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад – у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики України.

Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п’ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.

 

 

Стаття 63-2 Грошове забезпечення для перерахунку пенсій

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його складових:

посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років – у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання “заслужений” чи “народний”, службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання – у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України – у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія – у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об’єктах “С”, у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром “Байконур”, якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цієї частини, для перерахунку пенсії не враховуються.

Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

 

ІІ. Прикінцеві положення.

 

  1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року і поширюється на всіх пенсіонерів, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, незалежно від часу звільнення їх зі служби (смерті).
  2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.

 

 

 

Голова
Верховної Ради України                                                   Д.О. Разумков

 

 

ПРОСИМО ОБГОВОРИТИ АКТИВОМ ВЕТЕРАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. ПРОПОЗИЦІЇ НАДАТИ НА НАШУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ

Вподобайте запис

Залиште коментар

Залишити коментар

Ваш email не буде публікуватися.


*